Quy tắc ứng xử của HGV và hệ quả của việc vi phạm quy tắc này theo Công ước Singapore về hòa giải

Bài viết “Quy tắc ứng xử của HGV và hệ quả của việc vi phạm quy tắc này theo Công ước Singapore về hòa giải” của Luật sư Nguyễn Hưng Quang được đăng trên Tạp chí Nghề luật số tháng 1/2023.
Quy tắc ứng xử của hòa giải viên và hệ quả của việc vi phạm quy tắc này theo Công ước Singapore về hòa giải
Trang bìa Tạp chí Nghề luật số tháng 1/2023

Quy tắc ứng xử hay quy tắc đạo đức của hòa giải viên có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động hòa giải. Quy tắc hướng dẫn cho các hòa giải viên biết về những công việc, hành vi nên làm hoặc nên tránh trong quá trình hòa giải. Quy tắc giúp cho các bên tranh chấp nắm bắt được các điều kiện, yêu cầu đối với hòa giải viên.

Pháp luật về hoạt động hòa giải thương mại của Việt Nam và Công ước Singapore về hòa giải đều có những quy định đòi hỏi các hòa giải viên cần phải đáp ứng các yêu cầu của quy tắc ứng xử hay quy tắc đạo đức trong hoạt động hòa giải. Trong hoạt động hòa giải thương mại, nhiều trung tâm hòa giải thương mại của Việt Nam và trên thế giới đã xây dựng và áp dụng các quy tắc ứng xử của riêng mình.

Dựa trên những yêu cầu về hành vi ứng xử của các hòa giải viên theo Công ước Singapore, Việt Nam cần sớm ban hành hướng dẫn về quy tắc đạo đức ứng xử trong hoạt động hòa giải để thống nhất những điều kiện chung cho hoạt động hòa giải thương mại và thuận tiện cho việc thực thi Công ước Singapore sau khi gia nhập.

Xem bài viết tại đây.

Các bài viết trước

Chủ tịch VICMC trình bày tại Hội thảo Công ước Singapore về hòa giải ngày 22/09/2022

Trong sáng ngày 22/9/2022, LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC đã trình bày về chủ đề “Quy tắc ứng xử của hòa giải viên và hệ quả của việc vi phạm quy tắc này theo Công ước Singapore về hòa giải” trong Hội thảo “Công ước Singapore về hòa giải và khả năng gia nhập của Việt Nam”.

Viết một bình luận