Bài viết

Khai thác thương mại tài sản trí tuệ và khả năng GQTC SHTT bằng thương lượng, hoà giải

Với một nền kinh tế đang phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các đối tượng của quyền Sở hữu trí tuệ không ngừng gia tăng. Vì vậy, trên thực tiễn tranh chấp liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ xảy ra ngày càng nhiều là hiện tượng hiển nhiên do quy luật phát triển khách quan.