Phương thức thanh toán phí của Trung tâm hòa giải thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC)

Phương thức thanh toán phí của Trung tâm hòa giải thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC)
Thanh toán chuyển khoản ngân hàng:

Bên yêu cầu hòa giải có thể thực hiện việc nộp phí đăng ký vụ việc hòa giải và các bên tham gia hòa giải có thể thực hiện việc nộp phí hòa giải (nếu có) theo hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản của VICMC cụ thể như sau:

Số tài khoản0451000490068
Tên tài khoảnTrung tâm hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam
Ngân hàngNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công