Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1887/QĐ-BTP ngày 09/9/2020 ban hành Tài liệu bồi dưỡng bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở.

Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở

Tài liệu được ban hành làm cơ sở để tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện những kỹ năng, phương pháp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

Xem và download “Tài liệu bồi dưỡng bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở” dưới đây:

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn

Các bài viết trước

Viết một bình luận