Các hệ thống phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động

Cuốn sách hướng dẫn này là một phần nỗ lực của ILO để tăng cường phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động bằng cách cung cấp tư vấn cho cả các đối tác của ILO và những cán bộ làm công tác thực tiễn về quan hệ lao động có quan tâm đến vấn đề giải quyết tranh chấp. Cuốn sách đưa ra lời khuyên về các bước cần được tiến hành để mang lại sức sống cho hệ thống hiện có hoặc thành lập một thiết chế độc lập, đảm bảo rằng chúng hoạt động hiệu quả và cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp hiệu quả.

Các hệ thống phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động

Cuốn sách hướng dẫn này là nỗ lực hợp tác giữa Vụ Quan hệ Lao động và Quan hệ Việc làm của ILO với Chương trình Quản lý Lao động, Pháp luật Lao động và Đối thoại Xã hội của Trung tâm Đào tạo Quốc tế của ILO tại Turin, Italy. Cuốn sách này được xem xét và thông qua tại hội thảo diễn ra tại Trung tâm Turin vào tháng 2 năm 2012.

Xem và download tài liệu tại đây.

Nguồn: Trung tâm Đào tạo Quốc tế của ILO, Tổ chức Lao động Quốc tế

Các bài viết trước

Viết một bình luận