Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức và quản lý của VICMC bao gồm:

Đại hội Hòa giải viên; Hội đồng Sáng lập và Ban Cố vấn; Ban Điều hành; Ban Thư ký và Người đại diện theo pháp luật

Xem thêm chi tiết cơ cấu tổ chức tại Điều lệ của VICMC

 

Các bài viết trước

Viết một bình luận