Hoạt động hội thảo/tập huấn thường xuyên

Thử thách: Hóa vai Hòa giải viên

Nếu tinh ý, có thể nhận ra hoạt động hòa giải hiện hữu xung quanh, bên cạnh cuộc sống thường nhật của chúng ta, bằng cách này hoặc cách khác, với đối tượng này hay lĩnh vực khác. Ngày 05/10/2019 VICMC đã có khóa đào tạo nội bộ về kỹ năng của Hòa giải viên tại TP Hồ Chí Minh..