Hoạt động hội thảo/tập huấn thường xuyên

Buổi trao đổi về Tranh chấp cổ đông ngày 03/07/2021

Chiều thứ bảy, ngày 03/07/2021, các Hòa giải viên của VICMC đã tham dự Buổi trao đổi nội với chủ đề “Tranh chấp cổ đông”. Buổi trao đổi có sự tham dự của hai diễn giả là Chủ tịch Nguyễn Hưng Quang và Hòa giải viên Phan Đức Hiếu cùng các thành viên của VICMC.

Hòa giải trực tuyến – Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng

Ngày 15/03/2021, LS. Nguyễn Hưng Quang và TS. Hà Công Anh Bảo – Hòa giải viên của VICMC đã có phần tham luận trong hội thảo khoa học “Thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng hiện nay về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến”.