Gordon J. Low

Thẩm phán Hoa Kỳ tư vấn về hoà giải tại Toà án ở Việt Nam

“Tương tự như ở quốc gia khác đã chấp nhận thủ tục này, tôi tin rằng các bạn cũng sẽ nhận thấy hòa giải tại tòa án không còn là ‘phương thức giải quyết tranh chấp thay thế’ nữa, mà thay vào đó, nó đã trở thành phương thức giải quyết tranh chấp chính, và phương thức tố tụng, kiện cáo sẽ trở thành hình thức giải quyết tranh chấp ‘thay thế”.

Các bài viết trước

Training program on PPA organized by ERAVCTED on October 12-13, 2023

Training program on PPA organized by ERAVCTED on October 12-13, 2023, coordinated with Bitexco Energy Joint Stock Company (Bitexco Power) on “Construction investment, Operational management of power plants and contract dispute resolution, legal issues arising during the implementation of electricity purchase contracts” with the offline and online participation of senior experts and Bitexco Power staves.

Leave a Comment