Gordon J. Low

Thẩm phán Hoa Kỳ tư vấn về hoà giải tại Toà án ở Việt Nam

“Tương tự như ở quốc gia khác đã chấp nhận thủ tục này, tôi tin rằng các bạn cũng sẽ nhận thấy hòa giải tại tòa án không còn là ‘phương thức giải quyết tranh chấp thay thế’ nữa, mà thay vào đó, nó đã trở thành phương thức giải quyết tranh chấp chính, và phương thức tố tụng, kiện cáo sẽ trở thành hình thức giải quyết tranh chấp ‘thay thế”.

Các bài viết trước

Leave a Comment