HP

Ban điều hành

Ban Điều hành gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và Uỷ viên điều hành. Số lượng thành viên Ban Điều hành có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng Sáng lập tùy theo nhu cầu … Đọc tiếp

Danh mục 0

Ban thư ký

Ban Thư ký được thành lập để thực hiện các công việc hỗ trợ chuyên môn cho VICMC. Ban Thư ký sẽ trực tiếp điều hành quản lý văn phòng và thực hiện các yêu cầu của Hòa giải viên … Đọc tiếp

Danh mục 0

Quy tắc đạo đức và ứng xử

Nội dung đang được xây dựng và sẽ tham vấn tại Đại hội Hoà giải viên theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VICMC

Danh mục 0

Điều lệ

Các thành viên sáng lập của Trung Tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (“VICMC”) quyết định thông qua và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VICMC Xem Điều lệ tổ chức và hoạt … Đọc tiếp

Danh mục 0

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức và quản lý của VICMC bao gồm: Đại hội Hòa giải viên; Hội đồng Sáng lập và Ban Cố vấn; Ban Điều hành; Ban Thư ký và Người đại diện theo pháp luật Xem thêm chi … Đọc tiếp

Danh mục 0