Điều khoản mẫu của VICMC

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, các bên thống nhất sẽ tiến hành hòa giải một cách thiện chí tại Trung tâm hoà giải thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm này. Các bên sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận giải quyết tranh chấp đạt được từ tiến trình hòa giải.

Các bên có thể thoả thuận bổ sung:

 “Địa điểm hòa giải là [tên thành phố/quốc gia]

Ngôn ngữ hòa giải là […].”