Văn bản – biểu mẫu áp dụng tại VICMC

  1. Quy tắc hoà giải.
  2. Điều khoản hoà giải mẫu: trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng, các bên thống nhất sẽ tiến hành hòa giải một cách thiện chí tại Trung tâm hoà giải thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm này. Các bên sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận giải quyết tranh chấp đạt được từ tiến trình hòa giải.
  3. Mẫu yêu cầu hoà giải.
  4. Mẫu thoả thuận hoà giải thành.
  5. Mẫu đề nghị Toà án công nhận thoả thuận hoà giải thành.