Th.S. Nguyễn Trọng Khánh

Hòa giải viên Nguyễn Trọng Khánh
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Tư vấn Dự án, Liên hiệp Hợp tác xã Raiffeisen (CHLB Đức)
Trình độ chuyên môn
 • Thạc sỹ luật đại học Nantes, Cộng hòa Pháp
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Thương mại và Dịch vụ
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt