LS. Cao Đăng Duy

Hòa giải viên Cao Đăng Duy
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Lawyer, Senior Associates - Rajah & Tann LCT
Trình độ chuyên môn
 • Bachelor of Laws, Hanoi Law University, Vietnam, 2011
Lĩnh vực hành nghề
 • Năng lượng
 • Xây dựng
 • Bất động sản
 • Đầu tư, thương mại quốc tế
 • Lao động và bảo hiểm
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV