Knowledge

US. Judge Gordon J. Low

“I believe that you will find, as many other jurisdictions which have adopted these procedures have found that court-annexed mediation will no longer be “an alternative form of dispute resolution”

United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (the “Singapore Convention on Mediation”)

Open for signature: 7 August 2019 in Singapore and, thereafter, at the United Nations headquarters in New York. United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (the “Singapore Convention on Mediation”) https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements  

Mahatma Gandhi (ca. 1893)

Lãnh đạo tinh thần Ấn Độ “Không ai biết được vụ việc sẽ kéo dài bao lâu… Phí luật sư cứ thế vọt lên nhanh đến mức đủ đế ngốn hết mọi nguồn lực của khách hàng… Tôi cảm thấy … Đọc tiếp

Gordon J. Low

Thẩm phán Hoa Kỳ tư vấn về hoà giải tại Toà án ở Việt Nam “Tương tự như ở quốc gia khác đã chấp nhận thủ tục này, tôi tin rằng các bạn cũng sẽ nhận thấy hòa giải tại … Đọc tiếp

Advantages of dispute settlement through mediation

1. Mediation is private and confidential. Information disclosed at a trial can be recorded and made public in the media. In contrast, information shared by the parties during the mediation process will be completely confidential and would not be used as … Đọc tiếp

Categories FAQ