Nguyễn Trần Lan Hương

Chức danh
  • Thư ký
Cơ quan công tác
  • Thư ký, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam
Trình độ chuyên môn
  • Cử nhân, Học viện Ngoại Giao